بیم دتکتور

یک آشکارساز دود پرتوی نوری (Beam Smoke Detector) وسیله ای است که از یک پرتوی نور تابیده شده برای شناسایی دود در مناطق بزرگ استفاده می کند ، به طور معمول برای تشخیص آتش سوزی. بیم دتکتور ها برای تشخیص آتش سوزی در ساختمان هایی استفاده می شوند که در آن دتکتور دود سقفی غیر اقتصادی باشد یا به دلیل ارتفاع زیاد، امکان نصب آن وجود نداشته باشد. بیم دتکتور ها اغلب به عنوان وسیله ای مقرون به صرفه برای محافظت از فضاهای باز بزرگ یا در انبارها نصب می شوند.

دتکتور های خطی در انواع End-to-end (استفاده از یک پخش کننده و یک دریافت کننده در مقابل آن)، Reflective (استفاده از یک دستگاه شامل دریافت کننده و پخش کننده امواج و یک آینه یا رفلکتور در مقابل آن) و Motorised (مدل های موتور دار) می باشند:

بیم دتکتور های End-to-end

An end-to-end optical beam smoke detector is a system that has a separate light transmitter and receiver. They are used in applications where there is little available room to install a wide area detector – as the receiver is on a separate element each individual unit is quite small.The small size of the detector is also an advantage for aesthetic installations, where fire protection is required without introducing unsightly or overtly modern devices. Aesthetic considerations are especially important for cultural and heritage sites. End-to-end detectors include open-area smoke imaging detection, in which two wavelengths of light are used to detect smoke.

بیم دتکتور های Reflective

A reflective optical beam smoke detector incorporates a light transmitter and the detector on the same unit. The light path is created by reflecting light emitted from the transmitter off a retroreflector that is placed opposite the detector.

بیم دتکتور های Motorised

A motorised optical beam smoke detector automatically aligns itself during installation and can compensate for alignment ‘drift’ i.e. where the optical path of the light beam changes over time Both end-to-end systems and reflective systems can be motorised.

بیشتر ببینید: