در  سیستم اطفاء اتوماتیک غیر مستقیم  FireDetec IHP ، ماده ی خاموش کننده، پس از حریق و شناسایی توسط سنسور تیوپ از نازل های تعبیه شده در بالای کابین تخلیه می شود.

این سیستم  برای تمامی فضای های بسته قابل استفاده است. (کمتر از ۹ متر مکعب)

مزایای سیستم IHP:

– مؤثرترین راه سرکوب آتش
– محافظ بزرگتر را پوشش می دهد
– اجازه تخلیه سریعتر ماده خاموش کننده را می دهد
– با همه گاز های اطفاء کار می کند
– فعال سازی دستی ممکن است

 

ihp system

ihp system schematic

سیستم اطفاء غیر مستقیم شامل اقلام ذیل می باشد:

POS.

QTY. CODE

B07024001

DESCRIPTION 5 KG.

IHP Cylinder / valve assembly

۱ ۱
۲ ۱ ۰۲۴۹۰۰۳۹۰ Cylinder bracket
۳ ۱ ۰۲۴۱۰۰۰۱۳ Gasket
۴ ۱ B06920006 Rubber hose
۵ ۲ B07835026 Tube fitting – straight
۶ ۲ B07835028 Tube fitting – Elbow
۷ ۱ B07835037 Cross  panel-fitting
۸ ۴ B07860006 Pipe bracket (0 8mm)
۹ ۲ ۰۲۲۷۰۰۵۹۹ Stainless steel tubing (1m)
۱۰ ۱ ۰۲۶۲۰۰۱۱۶ Nozzle
۱۱ ۱ ۰۲۴۹۲۰۰۱۳ Protection Spring top
۱۲ ۱ B07830005 Cross  panel-fitting
۱۳ ۲۰ B07860004 Binding ties
۱۴ ۱ B07800015 FireDETEC® Tube red (10m)
۱۵ ۱ B07810014

End of line gauge

مشخصات سیستم اطفاء غیر مستقیم: 

COMPLETE CO2 SYSTEMS
Product code unfilled B07504000 B07504004
Product code filled B07504500 B07504504
Cylinder kit size ۵ Kg. ۱۰ Kg. Ø۲۰۴mm
Number of nozzles ۱ ۲
Cylinder volume ۶٫۷ liters ۱۳٫۴ liters
Cylinder approval π π
Cyl. weight (empty) ۱۰ Kg. ۲۱ Kg.
Operating   Temperature -۲۰°C to 60°C -۲۰°C to 60°C
Working pressure ۶۰ bar at 20°C ۶۰ bar at 20°C
Siphon tube Yes Yes
Sensor tubing color Red Red