نوشته‌ها

DRC2

اینترفیس Dual Realy Controller برای رله کردن دو خروجی طراحی شده است. که هر یک از این خروجی ها می توانند به طور مستقل کنترل شوند.

The monitored input can be used for local power supply fault monitoring or as a general-purpose input. Also available as a DIN Rail mountable version. Both models feature an integral short-circuit isolator.

ویژگی ها

 • Loop Powered
 • Single Loop Address
 • Two Independently Controlled Changeover Relays
 • Relays Contact Rated 30V dc At 1amp
 • Auxiliary Monitored Input
 • DIN Rail Version Available
 • Both Models Feature An Integral Short Circuit Isolator
 •  
دانلود دیتاشیت

DSC2

اینترفیس Dual Sounder Controller برای تجهیز دو خروجی sounder با  full fault monitoring طراحی شده است.


The monitored input can be used for local power supply fault monitoring or as a general-purpose input. Also available as a DIN Rail mountable version. Both models feature an integral short-circuit isolator.

ویژگی ها:

 • Single Loop Address
 • Two Independent Sounder Circuits
 • Each Circuit Fully Monitored For Open And Short Circuit Faults
 • Each Alarm Circuit Fused At 1amp
 • Auxiliary Monitored Input
 • Outputs Are Synchronised And Can Be Driven Continuousley Or Intermittently
 • 24V dc Auxiliary Power Required
 • DIN Rail Version Available
 • Both Models Feature An Integral Short Circuit Isolator
 •  

SZM2

اینترفیس Single Zone Monitor  طوری طراحی شده است که اجازه ارتباط ماکزیمم 6 دتکتور متعارف را به سیستم های آدرس پذیر آنالوگ هوچیکی می دهد.

SZM2 also available as a DIN Rail mountable version. Both models feature an integral short-Scircuit isolator.

ویژگی ها

 • Loop Powered
 • Up To 6 Conventional Detectors
 • Single Loop Address
 • Remote LED Output
 • Fully Monitored For Short And Open Circuit Faults
 • DIN Rail Version Available
 • Both Models Feature An Integral Short Circuit Isolator

DIM2

اینترفیس Dual Input Module برای ورودی های متنوع مانند sprinkler flow / door switches و… طراحی شده است.

DIM2 also available as a DIN Rail mountable version. Both models feature an integral short-circuit isolator.

ویژگی ها

 • Loop Powered
 • Single Loop Address
 • Two Independent Inputs For Monitoring Of Volt Free Contacts
 • Each Input Can Be Configured To Monitor Either Normally Open Or Closed Contacts
 • DIN Rail Version Available
 • Both Models Feature An Integral Short Circuit Isolator

دانلود دیتاشیت

برای بررسی سایر مطالب مرتبط با هوچیکی به اینجا مراجعه نمایید.