نوشته‌ها

DRC2

اینترفیس Dual Realy Controller برای رله کردن دو خروجی طراحی شده است. که هر یک از این خروجی ها می توانند به طور مستقل کنترل شوند.

The monitored input can be used for local power supply fault monitoring or as a general-purpose input. Also available as a DIN Rail mountable version. Both models feature an integral short-circuit isolator.

ویژگی ها

 • Loop Powered
 • Single Loop Address
 • Two Independently Controlled Changeover Relays
 • Relays Contact Rated 30V dc At 1amp
 • Auxiliary Monitored Input
 • DIN Rail Version Available
 • Both Models Feature An Integral Short Circuit Isolator
 •  
دانلود دیتاشیت

DSC2

اینترفیس Dual Sounder Controller برای تجهیز دو خروجی sounder با  full fault monitoring طراحی شده است.


The monitored input can be used for local power supply fault monitoring or as a general-purpose input. Also available as a DIN Rail mountable version. Both models feature an integral short-circuit isolator.

ویژگی ها:

 • Single Loop Address
 • Two Independent Sounder Circuits
 • Each Circuit Fully Monitored For Open And Short Circuit Faults
 • Each Alarm Circuit Fused At 1amp
 • Auxiliary Monitored Input
 • Outputs Are Synchronised And Can Be Driven Continuousley Or Intermittently
 • 24V dc Auxiliary Power Required
 • DIN Rail Version Available
 • Both Models Feature An Integral Short Circuit Isolator
 •  

SZM2

اینترفیس Single Zone Monitor  طوری طراحی شده است که اجازه ارتباط ماکزیمم 6 دتکتور متعارف را به سیستم های آدرس پذیر آنالوگ هوچیکی می دهد.

SZM2 also available as a DIN Rail mountable version. Both models feature an integral short-Scircuit isolator.

ویژگی ها

 • Loop Powered
 • Up To 6 Conventional Detectors
 • Single Loop Address
 • Remote LED Output
 • Fully Monitored For Short And Open Circuit Faults
 • DIN Rail Version Available
 • Both Models Feature An Integral Short Circuit Isolator

DIM2

اینترفیس Dual Input Module برای ورودی های متنوع مانند sprinkler flow / door switches و… طراحی شده است.

DIM2 also available as a DIN Rail mountable version. Both models feature an integral short-circuit isolator.

ویژگی ها

 • Loop Powered
 • Single Loop Address
 • Two Independent Inputs For Monitoring Of Volt Free Contacts
 • Each Input Can Be Configured To Monitor Either Normally Open Or Closed Contacts
 • DIN Rail Version Available
 • Both Models Feature An Integral Short Circuit Isolator

دانلود دیتاشیت

برای بررسی سایر مطالب مرتبط با هوچیکی به اینجا مراجعه نمایید.

HOCHIKI addressable sensor

HOCHIKI Addressable Sensors

دتکتور های دود (ALN-E(HFP :

اولین مدل دتکتور آدرس پذیر HOCHIKI مدل ALN-E(HFP) سنسور دود فوتوالکتریکی است که کاملاً سازگار با پرتوکل Hochiki’s ESP Analogue Addressable می باشد.
ALN-E(HFP) به کمک تکنولوژی جدید هوچیکی به نام High Performance Chamber تولید شده.ویژگی ها:

 Removable, High Performance chamber
 Twin LEDs allow 360 viewing – green when polling, turn red in fire
 Locking mechanism (sensor to base)
 Variable sensitivity
 Electronically addressed
 Pulsing/non-pulsing controlled from panel*  Approved by LPCB & VdS
 SIL Level 2 approved variants available

دتکتور های حرارتی ATJ-E(HFP):

Hochiki Multi Heat Sensor (Ivory) (ATJ-EN)

دومین مدل دتکتور آدرس پذیر HOCHIKI مدل ATJ-E(HFP) یک سنسور حرارتی چند منظوره یا multi heat-sensore است که است که کاملاً سازگار با پرتوکل Hochiki’s ESP Analogue Addressable می باشد.

ویژگی ها:

 User selectable modes
 Incorporates Fixed Temperature and Rate of Rise Heat elements
 Twin LEDs allow 360 viewing – green when polling, turn red in fire
 Pulsing/non-pulsing controlled from panel
 Electronically addressed
 LPCB & VdS approved to Classes A1, B & C
 SIL Level 2 approved variants available
 Available in white

 

دتکتور های حرارتی ACC-E(HFP):

Hochiki Multi Sensor Detector (Heat and Smoke) Ivory (ACC-EN)

سومین مدل دتکتور آدرس پذیر HOCHIKI که مورد بررسی قرار می دهیم، مدل ACC-E(HFP) یک سنسور چند منظوره یا multi-sensore است که کاملاً سازگار با پرتوکل Hochiki’s ESP Analogue Addressable می باشد.

ویژگی ها:

 User selectable modes
 Incorporates Optical & Heat elements
 Removable, High Performance Chamber
 Twin fire LEDs allow 360 viewing
 Pulsing/non-pulsing controlled from panel
 Variable sensitivity
 Electronically Addressed
 Approved by LPCB